ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតចំនួន១០០គ្រួសារ នៅក្នុងឃុំតាគង់ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានទទួលអំណោយជាស្បៀងអាហារ និងសម្ភារៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតចំនួន១០០គ្រួសារ នៅក្នុងឃុំតាគង់ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានទទួលអំណោយជាស្បៀងអាហារ និងសម្ភាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ

កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយជិត៨លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកូរ៉េបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយជិត៨លានដុល្លារ ក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់វិស័យអប់រំទៅនឹងវិស័យ