ព័ត៌មានជាតិ

សកម្មភាពកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ការពារសន្តិសុខ រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន

សកម្មភាពកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ការពារសន្តិសុខ រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន ADSOM/ADSOM-PLUS ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។