ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងកសិកម្ម ជូនដំណឹងពីការអំណោយផលនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ស្អែកនេះ សម្រាប់ការនេសាទត្រីក្នុងគោលបំណងធ្វើប្រហុក ផ្អក ត្រីឆ្អើរ និងទឹកត្រី នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

ក្រសួងកសិកម្ម ជូនដំណឹងពីការអំណោយផលនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ស្អែកនេះ សម្រាប់ការនេសាទត្រីក្នុងគោលបំណងធ្វើប្រហុក ផ្អក ត្រីឆ្អើរ និងទឹកត្រី នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

ក្រសួងកសិកម្ម ជូនដំណឹងពីការអំណោយផលនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ស្អែកនេះ សម្រាប់ការនេសាទត្រីក្នុងគោលបំណងធ្វើប្រហុក ផ្អក ត្រីឆ្អើរ និងទឹកត្រី នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

Share this post

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *