ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី៤ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី៤ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១។

pnn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *